spektakle dla klas 1-3

Maleńkie Królestwo Królewny Aurelki | Teatr Figurki

Aurelka została królewną w pewien marcowy poranek. Najpierw przyszedł list („Droga Aurelko, uprzejmie informujemy, że od dziś jesteś królewną. Rozpakuj swoje królestwo i rządź nim mądrze”.), a zaraz po nim paczka. A w niej – najmniejsze królestwo świata. Z prawdziwym, choć malutkim, zamkiem, lasem, smokiem i wszystkim tym, co w królestwie być powinno. Jedyne, co […]

8 sierpnia 2022 Czytaj więcej
spektakle dla klas 1-3

PAN PIÓRKO – W RAMIONACH MIŁOŚCI

Niezwykły spektakl pantomimiczny o życiu z pasją i o wiosennej miłości! Pan Piórko nie jest zwyczajnym dorosłym – niewiele mówi, przyjaźni się z szafą i często bywa niefrasobliwy. Jednak jak mało kto potrafi przeżywać przygody! Cieszyć się z nadchodzącej wiosny, rowerowych wycieczek, drzemek pod gołym niebem i właśnie rodzącego się uczucia do prześlicznej Pozytywki. Każdy […]

19 marca 2016 Czytaj więcej
Spektakl dla dzieci, zdjęcie z archiwum TFK
spektakle dla klas 1-3

Historie Zimowe

Pan Piór­ko i jego ma­gicz­na Sza­fa za­prasza­ją w nie­zwykłą po­dróż w świat wy­obraźni. Te­ma­tem spek­taklu będzie tym razem zi­ma. Wspól­nie z bo­haterami od­kryjemy m.in. w co na­le­ży się ubrać, kie­dy jest nam zim­no, w co można bawić się na śnie­gu, ja­kie spor­ty można uprawiać w zi­mie i jak wy­le­czyć się z zi­mo­we­go prze­ziębie­nia. W spek­taklu […]

4 grudnia 2015 Czytaj więcej
spektakle dla klas 1-3

Król Maciuś Pierwszy

Spek­takl Król Ma­ciuś I to hi­sto­ria do­rastania. To opo­wieść o mie­rze­niu się z własnymi słabo­ścia­mi, po­go­nią za ma­rze­nia­mi i kon­fron­to­waniu z po­rażką. W świe­cie, w którym obo­wiązuje ter­ror uśmie­chu i przy­mus suk­cesu spraw­dzamy, co będzie, jeśli wszyst­ko NIE będzie do­brze? Jeśli zro­bi­my błąd? Co będzie, jeśli prze­gra­my? Opo­wia­damy hi­sto­rię Ma­ciu­sia, bo do­ty­ka dwóch ważn­ych te­ma­tów […]

4 grudnia 2015 Czytaj więcej