Pan Piór­ko i jego ma­gicz­na Sza­fa za­prasza­ją w nie­zwykłą po­dróż w świat wy­obraźni. Te­ma­tem spek­taklu będzie tym razem zi­ma. Wspól­nie z bo­haterami od­kryjemy m.in. w co na­le­ży się ubrać, kie­dy jest nam zim­no, w co można bawić się na śnie­gu, ja­kie spor­ty można uprawiać w zi­mie i jak wy­le­czyć się z zi­mo­we­go prze­ziębie­nia. W spek­taklu wy­­ko­­rzystano różne fo­r­my te­­atral­ne: anima­­cję prze­d­mio­­tu, pa­n­to­­mi­­mę, te­­atr cie­­ni.

Pre­mie­ra: 7 listo­pa­da 2009 r.

Scena­riusz i re­żyse­ria: Ma­te­usz Przy­łęc­ki
Ob­sada: Ta­de­usz Dy­lawer­ski, Agniesz­ka Ko­lanow­ska
Kon­sul­tacje: Da­nusia 9 lat, Na­talia 9 lat, Ale­xan­dra 7 lat, Zuzan­na 7 lat, Mar­cin 7 lat, Mi­chał 7 lat, Mar­cin 5 lat, Na­tasz­ka 4 lata, Ma­ti 3 lata