Lato w teatrze | Bukowina Tatrzańska/Niedzica

- 14 lipca 2016

Aktualności / Teatr amatorski

Jak da­le­ko sięga nasz dom – do Białki? Do Nowe­go Tar­gu? Dom ro­dzin­ny. Dom tra­dycyj­ny. Dom ide­al­ny. Jak go urządzamy, co wie­sza­my na ścia­nach, ja­ka mu­zyka w nim gra? Za­prasza­my dzie­ci w wie­ku 6-12 do dzia­łu w nie­zwykłym tur­nusie „Lata w te­atrze” w Bu­ko­winie Ta­trzańs­kiej, Nie­dzicy i Czar­nej Górze.

Przez po­nad dwa ty­god­nie uczest­niczy „Lata w te­atrze” będą brać udział w warsz­tatach te­atral­no-mu­zycz­nych, fo­to­gra­ficz­no-scenogra­ficz­nych i dzien­nikar­sko-pro­mo­cyj­nych pro­wadzonych przez ar­ty­stów, specja­listów i pe­dago­gów te­atru. Pod­czas za­jęć skupimy się na te­ma­cie do­mu: na­szych ro­dzinach, ma­łych rytu­ałach, przy­go­dach babć i dziad­ków. Opo­wie­ści i hi­sto­rie ro­dzin­ne będzie­my za­pisy­wać, na­grywać, ryso­wać, szy­fro­wać, by po­tem stworzyć z nich in­stalację te­atral­ną, do której zwie­dzania za­pro­simy ca­łe na­sze ro­dziny, przy­ja­ciół i sąsia­dów. Po­ka­zy fi­na­łowe planujemy w dniach 26 i 27 sierp­nia w go­dzinach po­po­łu­dnio­wych. „Lato w te­atrze” to pro­gram In­sty­tu­tu Te­atral­nego im. Z. Raszew­skie­go z War­sza­wy, fi­nan­so­wany ze środ­ków Mi­nister­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go. W waka­cje w kil­ku­dzie­sięciu miej­scowo­ściach w ca­łej Pol­sce od­bywają się warsz­taty te­atral­ne za­kończone po­ka­zami spek­takli z udzia­łem dzie­ci i młodzie­ży. Tur­nus w Bu­ko­winie Ta­trzańs­kiej, Nie­dzicy i Czar­nej Górze re­alizuje Fun­dacja Sz­tu­ki „Jaw Dikh” i Te­atr Fi­gur Kraków we współp­racy z Bu­ko­wiańs­kim Cen­trum Kul­tu­ry „Dom Lu­do­wy”, Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tu­ry w Nie­dzicy i Gmin­ną Bi­blio­teką Publicz­ną w Bu­ko­winie Ta­trzańs­kiej.

„Lato w te­atrze” to pro­gram In­sty­tu­tu Te­atral­nego im. Z. Raszew­skie­go z War­sza­wy, fi­nan­so­wany ze środ­ków Mi­nister­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go. W waka­cje w kil­ku­dzie­sięciu miej­scowo­ściach w ca­łej Pol­sce od­bywają się warsz­taty te­atral­ne za­kończone po­ka­zami spek­takli z udzia­łem dzie­ci i młodzie­ży. Tur­nus w Bu­ko­winie Ta­trzańs­kiej, Nie­dzicy i Czar­nej Górze re­alizuje Fun­dacja Sz­tu­ki „Jaw Dikh” iTe­atr Fi­gur Kraków we współp­racy z Bu­ko­wiańs­kim Cen­trum Kul­tu­ry „Dom Lu­do­wy”, Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tu­ry w Nie­dzicy i Gmin­ną Bi­blio­teką Publicz­ną w Bu­ko­winie Ta­trzańs­kiej.

Ter­min tur­nusu: 13-27 sierp­nia 2016 r.

Godziny warsztatów: 9.00-15.00Miejsca warsztatów: dla dzieci z Niedzicy i okolic – Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy; dla dzieci z Bukowiny Tatrzańskiej, Czarnej Góry i okolic – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowinie Tatrzańskiej (w przypadku dużej ilości chętnych, istnieje możliwość utworzenia odrębnej grupy warsztatowej w Czarnej Górze)

Za­pisy i sz­cze­gółowe in­for­ma­cje:

Bukowina Tatrzańska: k.twardosz@op.pl (pani Kasia)

Czarna Góra: mirgagosia@gmail.com (pani Gosia)

Niedzica: gok@lapszenizne.pl (pani Krysia)

PARTNERZY PROJEKTU