RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

- 19 marca 2016

spektakle dla klas 4-6 / Szkoła w teatrze

Spektakl prezentowany była na całym świecie, m.in w Waszyngtonie, Albaquerque, Tajpej, Moskwie, Seulu. Na Festiwalu w Bagdadzie reżyser otrzymał specjalną nagrodę za kreatywność.

Pre­zen­tacje festiwalowe:
– XXI Międzyna­ro­dowy Festiwal Te­atrów Ulicz­nych, Kraków 2008
– III Eu­ro­pej­ski Festiwal Sz­tu­ki Osób Nie­słyszących, Łódź 2009
– II Noc­ne Te­atralia, Kro­sno 2009
– IV Festiwal Kon-Tek­sty, Po­znań 2009
– II Festiwal Bo­ska Ko­media, Kraków 2009
– XXVI Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej, Biel­sko-Bia­ła 2010
– XVI Międzyna­ro­dowy Festiwal Te­atrów A-PART, Ka­to­wice 2010
– V Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Ulicz­nej Tro­tu­Art, Łódź 2010
– 5. Międzyna­ro­dowy 9. Festiwal Animo, Kwidzyn 2010
– 7th Win­ter AS­SITEJ Ko­rea Festival, Seul, Ko­rea Po­łu­dnio­wa 2011
– Ka­oh­siung Chil­dren’s Art&Edu­ca­tion Festival+to­ur­nee, Taj­wan 2011
– XV Kor­czak Festiwal, War­sza­wa, 2011
– Mi­niFest, Ro­stów nad Do­nem, Ro­sja 2011
– Festiwal Zde­rze­nia Dzia­łań Wrażl­iwych, Ja­strzębie Zdrój 2011
– Na­gro­da za „Anima­cję” na 46 Międzyna­­ro­­dowym Festiwalu Te­­atrów Lalek PIF, Za­grzeb, CHOR­WACJA 2013

Re­cen­zje:
W spek­taklu za­ch­wyca ilu­zyj­ność ko­lej­nych se­kwen­cji. Za­brz­mi jak banał, ale ob­ra­zy wy­czaro­wane przez dłonie ak­to­rów są mo­men­tami aż nie­wia­rygod­ne.
(Alicja Rub­czak Ręka w rękę, Nowa Si­ła Krytycz­na, 13 ma­ja 2008)

Po­le­cam ten spek­takl każd­e­mu, kto szuka cie­ka­wej al­ter­na­ty­wy dla te­go, co dzie­je się w tra­dycyj­nych te­atrach, ale rów­nież dzie­cia­kom, bo ta­ki te­atr zna­ko­mi­cie ro­z­wija wy­obraźn­ię młode­go wi­dza, a przy oka­zji bawi.
(Joan­na We­ryńs­ka, Po­ka­zali ca­ły świat ręka­mi, Ga­ze­ta Krakow­ska, 28 kwiet­nia 2008)