Mglisty Billy

- 4 grudnia 2015

spektakle dla klas 4-6 / Szkoła w teatrze

Mówią na nie­go Mglisty Bil­ly. Lu­bi sa­mot­ność, noc, deszcz i melan­cholię. Uwiel­bia ro­bić drańs­twa swojej młod­szej sio­strze Ja­ne i to­pić mrów­ki w cze­ko­ladowej ślinie. Nie jest nie­do­bry, „po pro­stu ma charak­ter”. I ma pe­wien dar – dar ciem­nowidze­nia. Kie­dyś miał też ko­ta Tarza­na, był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Pew­nego dnia zna­lazł go zesz­tyw­nia­łego w ogro­dzie.

Co się dzie­je z ko­cią du­szą po śmier­ci? A prze­de wszyst­kim – co to jest śmierć? I czy wszy­scy mu­simy tam iść?

Spek­takl te­atru cie­ni dla wszyst­kich, którzy ma­ją al­bo mie­li kie­dyś dwana­ście lat, być mo­że stracili ko­ta, chomi­ka czy pa­pugę, ch­cie­liby prze­chytrzyć śmierć i za­mk­nąć ją w her­metycz­nym słoju.

Na pod­stawie ko­mik­su „Mglisty Bil­ly” au­to­ra Guil­lau­me’a Bian­co.

Pre­mie­ra: 14 VI 2013

Ad­ap­tacja i re­żyse­ria: Ma­te­usz Przy­łęc­ki
Scenogra­fia: Agniesz­ka Po­lańs­ka
Mu­zyka: An­drzej Bo­na­rek
Anima­cja lalek / kon­sul­tacje: Agniesz­ka Ma­kow­ska
Pro­duk­cja: Mar­ta Han­kus

Obsada: Dagmara Żabska, Agnieszka Makowska / Alla Maslovskaya

Spektakl otrzymał Nagrodę Główną JURY MŁODYCH na XVII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2013.