spektakle dla klas 4-6

Jestem cały świat minus cały świat oprócz mnie

Spek­takl “Jestem ca­ły świat mi­nus ca­ły świat oprócz mnie” ma charak­ter in­stalacji: jest syn­tezą dzia­łań na po­gra­niczu sz­tuk wi­zual­nych i te­atru. Tworzą go etiu­dy cie­nio­we, dzia­łania ak­tor­skie, in­stalacje plastycz­ne i dźwie­̨ko­we. For­ma in­stalacji wynika z charak­teru twór­czo­ści Themer­so­nów: różn­orod­nej, wy­myka­jącej się pro­stym kwalifi­ka­cjom, na­stawio­nej na interak­cje. In­stalacja składa się z sied­miu etiud i obiek­tów cie­nio­wych […]

29 listopada 2016 Czytaj więcej
spektakle dla klas 4-6

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Spektakl prezentowany była na całym świecie, m.in w Waszyngtonie, Albaquerque, Tajpej, Moskwie, Seulu. Na Festiwalu w Bagdadzie reżyser otrzymał specjalną nagrodę za kreatywność. Pre­zen­tacje festiwalowe: – XXI Międzyna­ro­dowy Festiwal Te­atrów Ulicz­nych, Kraków 2008 – III Eu­ro­pej­ski Festiwal Sz­tu­ki Osób Nie­słyszących, Łódź 2009 – II Noc­ne Te­atralia, Kro­sno 2009 – IV Festiwal Kon-Tek­sty, Po­znań 2009 – […]

19 marca 2016 Czytaj więcej
spektakle dla klas 4-6

Mglisty Billy

Mówią na nie­go Mglisty Bil­ly. Lu­bi sa­mot­ność, noc, deszcz i melan­cholię. Uwiel­bia ro­bić drańs­twa swojej młod­szej sio­strze Ja­ne i to­pić mrów­ki w cze­ko­ladowej ślinie. Nie jest nie­do­bry, „po pro­stu ma charak­ter”. I ma pe­wien dar – dar ciem­nowidze­nia. Kie­dyś miał też ko­ta Tarza­na, był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Pew­nego dnia zna­lazł go zesz­tyw­nia­łego w ogro­dzie. Co […]

4 grudnia 2015 Czytaj więcej