Spektakl KRÓL MACIUŚ PIERWSZY dla grup

- 28 marca 2017

Aktualności

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane na spektakl KRÓL MACIUŚ PIERWSZY Teatru Figur Kraków.

Spek­takl Król Ma­ciuś I to hi­sto­ria do­rastania. To opo­wieść o mie­rze­niu się z własnymi słabo­ścia­mi, po­go­nią za ma­rze­nia­mi i kon­fron­to­waniu z po­rażką. W świe­cie, w którym obo­wiązuje ter­ror uśmie­chu i przy­mus suk­cesu spraw­dzamy, co będzie, jeśli wszyst­ko NIE będzie do­brze? Jeśli zro­bi­my błąd? Co będzie, jeśli prze­gra­my?

Spektakl odbędzie się w czwartek 06.04.2017 g. 12:30 w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie (ul. Zakopiańska 62).

Spektakl dla dzieci od 6 r.ż. Czas trwania: 50 minut.

Rezerwacje grupowe: Martyna Paliś, martyna@edukacjateatralna.pl, tel. 724-486-744

W razie zainteresowania prosimy o kontakt. Udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących wydarzenia.